Skierowania

Do poradni specjalistycznych, rehabilitacji medycznej, leczenia szpitalnego, leczenia uzdrowiskowego, opieki nad przewlekle chorymi oraz w celu wykonania badań diagnostycznych niezbędne jest posiadanie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarza realizującego świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego, w której zalecana jest kontynuacja leczenia nie jest skierowaniem. Lekarz prowadzący leczenie w szpitalu powinien wystawić oprócz karty informacyjnej skierowanie.

Skierowanie nie jest wymagane do poniższych lekarzy specjalistów:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;

Z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania mogą korzystać także:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi
 • osoby represjonowane
 • kombatanci
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • chorzy na gruźlicę
 • zakażeni wirusem HIV,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej ważne jest do chwili jego realizacji lub traci ważność z chwilą ustania przyczyny kierowania. Termin ważności skierowania nie jest ściśle określony. Jeśli jednak skierowanie zostanie przedłożone do realizacji po zbyt długim czasie od daty jego wystawienia, lekarz może podjąć decyzję o konieczności zaktualizowania informacji o stanie zdrowia pacjenta celem zweryfikowania pierwotnej przyczyny kierowania.

Oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni specjalistycznej (o ile jest ono wymagane) nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji, w terminie 30 dni od daty wystawienia.

WAŻNE!!!  Pacjent, który zgłasza się ze skierowaniem/skierowaniami na fizjoterapię ambulatoryjną może być wpisany na listę oczekujących tylko raz i tylko u jednego świadczeniodawcy!!! Oznacza to, że pacjent, który oczekuje na realizację zabiegów u kilku świadczeniodawców powinien dokonać wyboru, w której przychodni chce realizować zabiegi. W pozostałych placówkach powinien zrezygnować z dalszego oczekiwania i wystąpić o skreślenie z listy oczekujących.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe (po zatwierdzeniu celowości leczenia przez NFZ) podlega weryfikacji po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.


Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00