Dokumentacja medyczna

Przychodnia jest obowiązana prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Ośrodek zdrowia udzielający świadczeń, udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) do wglądu,
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych nie pobiera opłat. Każdorazowo pacjentowi przysługuje bezpłatne udostępnienie dokumentacji medycznej, w przypadku kiedy wniosek dotyczy dokumentacji, której wcześniej nie otrzymał. Za następne udostępnienie tych samych dokumentów pobierane są opłaty zgodnie z zapisami Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Maksymalna wysokość opłaty za:

1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2022 r. – 28.02.2023 to 12,96 zł

2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
– w okresie 01.12.2022 r. – 28.02.2023 to 0,45 zł

3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
– w okresie 01.12.2022 r. – 28.02.2023 to 2,59 zł

Nie pobiera się opłat w przypadku:

 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych

Dokumentacja medyczna może być udostępniana także wybranym podmiotom, organom władzy publicznej zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  • a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie określonych okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00