Pielęgniarka

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie posiadanych kompetencji nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • osoby niepełnosprawne.

Współpracuje z:

 • położną POZ;
 • lekarzem POZ;
 • pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;
 • innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;
 • rodziną lub opiekunami świadczeniobiorcy.

Zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;
 • prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;
 • monitorowanie rozwoju dziecka;
 • organizację grup wsparcia;
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 • edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 • wykonywanie badania fizykalnego;
 • wykonywanie podstawowych parametrów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;
 • ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;
 • ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;
 • wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • ocenę i monitorowanie bólu;
 • ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • wystawianie skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych.

Świadczenia lecznicze obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny i oparzenia;
 • cewnikowanie pęcherza moczowego i usuwanie cewnika;
 • płukanie pęcherza moczowego;
 • wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych;
 • w porozumieniu z lekarzem wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i trudno gojących się ranach;
 • zdejmowanie szwów;
 • wykonywanie inhalacji;
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;
 • dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;
 • doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których jest uprawniona pielęgniarka;
 • ordynowanie leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recept,
 • ordynowanie określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zleceń albo recept.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;
 • usprawnianie ruchowe;
 • drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;
 • ćwiczenia ogólnousprawniające;
 • ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

 

Gabinet pielęgniarki środowiskowej

 

Mistarz Alicja Pielęgniarka
PRZYJMUJE:
Poniedziałek:10:00 – 11:00Wizyty domowe: 8:00 – 10:00, 11:00 – 15:30
Wtorek:10:00 – 11:00Wizyty domowe: 8:00 – 10:00, 11:00 – 15:30
Środa:10:00 – 11:00Wizyty domowe: 8:00 – 10:00, 11:00 – 15:30
Czwartek:10:00 – 12:00Wizyty domowe: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:30
Piątek:15:00 – 16:00Wizyty domowe: 10:40 – 15:00, 16:00 – 18:00

 

Kantorowicz-Pietrzyk Sylwia Pielęgniarka
PRZYJMUJE:
Poniedziałek:8:00 – 9:00Wizyty domowe: 9:00 – 15:35
Wtorek:12:00 – 13:00 Wizyty domowe: 10:25 – 12:00, 13:00 – 18:00
Środa:9:00 – 10:00Wizyty domowe: 8:00 – 9:00, 10:00 – 15:35
Czwartek:8:00 – 9:00Wizyty domowe: 9:00 – 15:35
Piątek:12:00 – 13:00 Wizyty domowe: 10:25 – 12:00, 13:00 – 18:00

 

Kłak Małgorzata Pielęgniarka
PRZYJMUJE:
Poniedziałek:10.00 - 11.00Wizyty domowe: 8.00 - 10.00,
11.00 - 15.35
Wtorek:10.00 - 11.00Wizyty domowe: 8.00 - 10.00,
11.00 - 15.35
Środa:9.00 - 10.00Wizyty domowe: 8.00 - 9.00,
10.00 - 15.35
Czwartek:15.00 - 16.00Wizyty domowe: 10.25 - 15.00,
16.00 - 18.00
Piątek:10.00 - 11.00Wizyty domowe: 8.00 - 10.00,
11.00 - 15.35

 

Stokłosa Anna Pielęgniarka
PRZYJMUJE:
Poniedziałek:10.00 - 11.30Wizyty domowe: 8.00 - 10.00,
11.30 - 15.35
Wtorek:16.30 - 18.00Wizyty domowe: 10.25 - 16.30,
Środa:8.00 - 10.00Wizyty domowe: 10.00 - 15.35
Czwartek:11.00 - 12.00Wizyty domowe: 8.00 - 11.00,
12.00 - 15.35
Piątek:10.00 - 12.00Wizyty domowe: 8.00 - 10.00,
12.00 - 15.35

 

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00