Położna POZ

Położna POZ w zakresie posiadanych kompetencji realizuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną obejmującą:

 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W ramach swoich obowiązków położna POZ współpracuje z:

 • lekarzem ginekologiem (położnikiem) udzielającym świadczeń specjalistycznych w zakresie jej zadań;
 • lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;
 • pielęgniarką POZ;

Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:

 • edukację w zakresie prozdrowotnego stylu życia kobiety;
 • przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego;
 • poradnictwo w zakresie higieny odżywiania w okresie ciąży i połogu;
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i prawidłowego żywienia noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią;
 • kształtowanie postaw rodzicielskich;
 • edukację i udzielanie porad w zakresie powrotu płodności po porodzie i metod regulacji płodności;
 • profilaktykę chorób ginekologicznych i patologii położniczych;
 • edukację kobiety we wszystkich okresach życia w zakresie prowadzenia samoobserwacji oraz podejmowania działań w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego;
 • edukację w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym drogą płciową;
 • profilaktykę chorób wieku rozwojowego;
 • edukację w zakresie szczepień ochronnych.

Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • planowanie, realizację i ocenę opieki pielęgnacyjnej nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu, noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia, kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi;
 • przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz noworodka, niemowlęcia i kobiety;
 • przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji.

Świadczenia diagnostyczne obejmują:

 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego lub rodzinnego;
 • monitorowanie rozwoju ciąży fizjologicznej;
 • wykonywanie badania położniczego u kobiet;
 • ocenę relacji rodziny z noworodkiem i niemowlęciem do drugiego miesiąca życia;
 • monitorowanie przebiegu połogu i rozwoju noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;
 • obserwację i ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia oraz adaptacji do środowiska zewnętrznego;
 • wykonywanie pomiarów u kobiety i noworodka oraz ocenę tych pomiarów;
 • u noworodka ocenę poziomu bilirubiny w oparciu o topografię zażółcenia według schematu Kramera oraz pobieranie materiału do testów przesiewowych w kierunku wykrycia chorób metabolicznych;
 • wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych;
 • wystawianie skierowań na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Świadczenia lecznicze obejmują:

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • udzielanie pomocy położniczej i neonatologicznej w stanach nagłych do czasu przybycia lekarza;
 • przyjmowanie porodu nagłego w warunkach domowych;
 • zabezpieczenie naciętego lub pękniętego krocza;
 • udzielanie pomocy w okresie laktacji;
 • wykonywanie zabiegów leczniczych, w tym: podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych i śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych,
 • zdejmowanie szwów,
 • cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet, usuwanie cewnika, płukanie pęcherza moczowego, wykonywanie wlewów lub wlewek doodbytniczych,
 • płukanie pochwy,
 • leczenie i opatrywanie oparzeń, ran oraz odleżyn we współpracy z pielęgniarką POZ,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;
 • ustalanie diety kobiety zgodnie z potrzebami;
 • doraźną modyfikację dawki leczniczej leku przeciwbólowego, w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków, do podawania których uprawniona jest położna;
 • ordynowanie określonych wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie zleceń albo recept.

Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:

 • ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych;
 • wykonywanie drenażu ułożeniowego u kobiety;
 • prowadzenie gimnastyki oddechowej, relaksacyjnej i przygotowującej do porodu oraz połogu.

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00